Vinaconex 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020 – 2025

Vinaconex 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020 – 2025

         Ngày 28/05/2020, tại Hội trường tầng 28 trụ sở Công ty , đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm  Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex (Mã chứng khoán: VC9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội:803  Cổ đông đại diện cho 11.695.200(mười triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 14 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho 10.139.811 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 86,7 %tổng số cổ phần phát hành của Công ty .
 
* Đoàn Chủ tịch :
– Ông Nguyễn Xuân Đông               Chủ tịch HĐQT
– Ông Nguyễn Hữu Tới                     Thành viên HĐQT
– Ông Phạm Thái Dương                  Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty.
NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI :

 

 1. Ông Phạm Thái Dương – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:
  • Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành Công ty.
  • Báo cáo kết quả SXKD giai đoạn 2015 – 2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2020 – 2025 của Ban điều hành Công ty.
 2. Ông Phạm Thái Dương Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung:
  • Báo cáo Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và đinh hướng hoạt động năm 2020.
  • Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 3. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoặt động năm 2020.
  • Báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
 4. Ông Mai Xuân Toàn – Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty được Đoàn chủ tịch chỉ định trình bày trước Đại hội nội dung:
  • Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 5. Ông Phạm Thái Dương Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung:
  • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  • Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án thực hiện năm 2020.
 6. Ông Phạm Thái DươngThành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:
  • Công bố đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020-2025 và xin ý kiến đề cử, ứng cử trực tiếp tại đại hội.
 • Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
  • Đề cử của Tổng công ty CP VINACONEX:
 • Ông: Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT, Tổng GĐ Tổng Công ty CP VINACONEX
 • Ông: Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ thường trực Tổng Công ty CP VINACONEX
 • Ông: Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Tổng Công ty CP VINACONEX
  • Đề cử của nhóm cổ đông nắm giữ 2.526.833 cổ phần chiếm 21,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 • Ông: Phạm Thái Dương – Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty CP VINACONEX 9
 • Ông: Bùi Huy Thái – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP VINACONEX 9
 • Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
  • Đề cử của Tổng công ty CP VINACONEX:
 • Ông: Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty CP VINACONEX
 • Ông: Bùi Mạnh Tưởng – Phó GĐ ban Xây dựng Tổng Công ty CP VINACONEX
 • Ông: Chu Quang Minh – Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty CP VINACONEX
 1. Ông Nguyễn Tam CôngThay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội nội dung:
  • Hướng dẫn cách thức bầu cử và một số lưu ý trong quy chế bầu cử. Giới thiệu thể lệ bầu dồn phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

     8. Kết quả bầu cử:Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

 • Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên
 • Kết quả bầu HĐQT như sau:

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 1. Ông: Nguyễn Xuân Đông
 2. Ông: Dương Văn Mậu
 3. Ông: Nguyễn Hữu Tới
 4. Ông: Phạm Thái Dương
 5. Ông: Bùi Huy Thái

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

 • Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên
 • Kết quả bầu Ban kiểm soát như sau:

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 :

 1. Ông: Vũ Văn Mạnh
 2. Ông: Bùi Mạnh Tưởng
 3.  Ông: Chu Quang Minh

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Nội dung chi tiết Nghị quyết; Biên bản kỳ họp xin mời xem file đính kèm, trân trọng!
 
 
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 IMG_6081IMG_6064IMG_6071 IMG_6078IMG_6083 IMG_6085 IMG_6087 IMG_6093 IMG_6101 IMG_6102 IMG_6103 IMG_6105IMG_6108 IMG_6116 IMG_6118