Thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex (Mã CK: VC9) xin trân trọng Thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019: Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã ký kết hợp đồng Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 với Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM.

Link xem chi tiết: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên,  báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty