Thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex (Mã CK: VC9) xin trân trọng Thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018: Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã ký kết hợp đồng Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 với Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM.

Link xem chi tiết: Hợp đồng kiểm toán năm 2018