Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin Công ty.

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin Công ty.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin công ty.

Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin Công ty.