Thông báo thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Thông báo thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.     Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 9.