Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Chi tiết nội dung thông báo đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021.