Thông báo: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

Thông báo: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng thông báo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với:

Ông: Hoàng Tùng Lâm

Sinh ngày: 6/5/1959

Quê quán: Xuân Thịnh – Triệu Sơn – Thanh Hóa

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

Kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2019.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 trân trọng thông báo./.

Chi tiết nội dung thông báo theo file đính kèm:

1.QĐ số 264 miễn nhiệm chức danh Trường phòng TCKT với ông Hoàng Tùng Lâm