Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đoàn Ngọc Ba – Phó Tổng Giám đốc Công ty).

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đoàn Ngọc Ba – Phó Tổng Giám đốc Công ty).

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty CP xây dựng số 9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan, Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đoàn Ngọc Ba – Phó Tổng Giám đốc Công ty).

Trân trọng,