Thông báo bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông báo bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

         Công ty Cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

         Xin trân trọng cám ơn./.

  1. Dự thảo tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
  2. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
  3. Phiếu bầu cử bổ sung.
  4. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.