Thông báo bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông báo bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

         Xin trân trọng cám ơn./.

  1. Dự thảo tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
  2. Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
  3. Dự thảo phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
  4. Dự thảo phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
  5. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.