Thi công bằng phương pháp cốp pha trượt các ống khói và đài nước