Công bố thông tin chức danh chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty

Công bố thông tin chức danh chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
   – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
   – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị  giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Vũ Văn Mạnh giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các tài liệu đính kèm:

1.Biên bản họp Hội đồng quản trị

2.Nghị quyết HĐQT- Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

3.Công bố thông tin bầu chức danh chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Biên bản họp Ban kiểm soát

5.Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát