Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chấp thuận kiện toàn Nhân sự Ban điều hành Công ty và thay thế người được ủy quyền công bố thông tin công ty.

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chấp thuận kiện toàn Nhân sự Ban điều hành Công ty và thay thế người được ủy quyền công bố thông tin công ty.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chấp thuận kiện toàn Nhân sự Ban điều hành Công ty và thay thế người được ủy quyền công bố thông tin công ty.

Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Nghị quyết của HĐQT Công ty,
  2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Chu Tùng Hiếu.
  3. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với ông Mai Xuân Toàn.
  4. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Lại Thị Lan.
  5. Ủy quyền thực hiện công bố thông tin Công ty.