Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ngày 06/12/2021, tại tầng 5 trụ sở Công ty, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố  Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã chứng khoán: VC9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021.

Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: 915 cổ đông đại diện cho 11.695.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông tham dự đại hội là : 8.470.234 cổ phần, chiếm 72.42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất thông qua 10 nội dung trình Đại hội. Và thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm ký 2020- 2025:

– Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 1. Ông Nguyễn Hải Hà
 2. Ông Nguyễn Trọng Hiếu

Bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 1. Ông Bùi Tiến Luân                  
 2. Ông Trần Mạnh Hiếu               
 3. Ông Nguyễn Hồng Quân

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2021 đã thành công tốt đẹp,

Nội dung chi tiết Đại hội xin mời xem file đính kèm, trân trọng!

 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
 3. Nghị quyết Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 4. Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty.
 5. Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT Công ty.
 6. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi.