Bổ sung tài liệu đính kèm phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bổ sung tài liệu đính kèm phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9)

        Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9) kính gửi đến quý cổ đông các tài liệu bổ sung để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Trân trọng./.