Vinaconex 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vinaconex 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 28/03/2018, tại Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty , đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm  Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex (Mã chứng khoán: VC9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: 867 Cổ đông đại diện cho 11.695.200 (mười triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 47 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho 10.076.638 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 86,16%tổng số cổ phần phát hành của Công ty .
* Đoàn Chủ tịch :
– Ông Phạm Văn Hải                         Chủ tịch HĐQT
– Ông Dương Văn Mậu                      Ủy viên HĐQT
– Ông Phạm Thái Dương                   Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty.
NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Phạm Thái Dương – Tổng giám đốc Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Ông Phạm Văn Hải –  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
3. Ông Hoàng Tùng Lâm – Trưởng phòng TCKT Công ty – tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
4. Ông Đặng Thanh Huấn, Trưởng Ban kiểm soát :
– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát  năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018.
– Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2018 của Công ty.
5. Ông Dương Văn Mậu – Ủy viên Hội đồng quản trị:
– Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty.
– Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017, phương án thực hiện năm 2018.
6. Ông Phạm Thái Dương – TGĐ Công ty:
– Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ- CP cùa Chính Phủ.
– Báo cáo thông qua quy chế quản trị Công ty.
7. Ông Dương Văn Mậu – Ủy viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch:
– Báo cáo xin biểu quyết thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong năm 2017.
– Báo cáo xin biểu quyết thông qua phương án nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.
– Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách  bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty  nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 01 người là ông Bùi Huy Thái.
8. Ban bầu cử thực hiện các thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty:
– Giới thiệu thể lệ bầu dồn phiếu để bầu thành viên HĐQT Công ty.
– Phát phiếu và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

– Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

– Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Một số hình ảnh tại Đại hội:
IMG_0197 IMG_0214 IMG_0207 IMG_0206 IMG_0244 IMG_0257 IMG_0233