Thứ trưởng Xây dựng: Xu hướng giảm giá bất động sản đã dừng