Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh lần thứ 9

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh lần thứ 9

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 9.

Các tài liệu đính kèm:

1.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 9.http://vinaconex-9.vn/wp-content/uploads/2021/01/GPĐKKD-Sửa-đổi.pdf