Thông báo thanh lý xe ô tô

Thông báo thanh lý xe ô tô

Triển khai việc thanh lý xe ôtô Toyota Sienna Le BKS:  29A -954.05,Toyota Camry BKS 30M-5120 và Toyota 16 chỗ BKS 30Y-5084, Công ty cổ phần Xây dựng số 9 xin thông báo tới tất cả các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu mua xe tham gia đăng ký mua xe Toyota Sienna Le BKS:  29A -954.05,Toyota Camry BKS 30M-5120 và Toyota 16 chỗ BKS 30Y-5084.

  1. Thông báo thanh lý xe ô tô và phiếu đăng ký tham dự mua tài sản thanh lý.