Thông báo thanh lý tài sản

Thông báo thanh lý tài sản

Công ty cổ phần xây dựng số 9  kính gửi thông báo thanh lý tài sản đến các tổ chức và cá nhân có như cầu..

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Thông báo thanh lý tài sản 02 xe ô tô