Thông báo tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020