Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

         Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (MCK: VC9) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Thời gian       :Bắt đầu từ 07h30’ ngày 10 tháng 04 năm 2021

Địa điểm        :Hội trường Tầng 28, Toà nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ,  Đường Phạm Hùng,  Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Nội dung        :Theo chương trình đính kèm thông báo.

Lưu ý :

 • Các cổ đông tham dự họp vui lòng mang theo thư mời, các tài liệu gửi kèm và Giấy chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.
 • Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) cho người khác tham dự. Người nhận uỷ quyền phải xuất trình đồng thời giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
 • Để Đại hội được tổ chức thành công đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy uỷ quyền đến Công ty trước 11 giờ 00 phút ngày 05/04/2021 (Liên hệ : Ông Mai Tùng Sơn – Điện thoại : 024 35540609 hoặc 0944 887 889).
 • Các tài liệu của đại hội được cung cấp đến quý vị cổ đông thông qua Website của Công ty địa chỉ : www.vinaconex-9.vn

         Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

  Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT HĐQT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Phó Chủ tịch HĐQT      
Đã ký    
Phạm Thái Dương
 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niền công ty năm 2021
 2. Dự kiến Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021
 3. Mẫu phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
 4. Mẫu giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ
 5. Dự thảo Quy chế làm việc
 6. Dự thảo Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020
 7. Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
 8. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020
 9. Dự thảo Tờ trình báo cáo chi trả thù lao năm 2020
 10. Dự thảo Tờ trình thay đổi địa chỉ Trụ sở công ty trong giấy đăng ký kinh doanh
 11. Dự thảo Tờ trình xin phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị
 12. Dự thảo Điều lệ Công ty 2021
 13. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021
 14. Dự thảo Tờ trình xin phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị công ty
 15. Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT Công ty 2021
 16. Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS
 17. Dự thảo Quy chế hoạt động BKS công ty 2021
 18. Dự thảo Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex hoặc Cty thành viên
 19. Dự thảo  Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS
 20. Phiếu biểu quyết nội dung
 21. NQ185+BB184 Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
 22. Dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ 2021
 23. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS
 24. Dự thảo Tờ trình lụa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2021
 25. Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CPXD số 9
 26. Giấy đề cử ứng viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025