Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9)

        Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của VINACONEX 9:

 1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 07h30’ ngày 28 tháng 5 năm 2020 (thứ Năm)
 2. Địa điểm: Hội trường Tầng 28, Tòa nhà VINACONEX 9, Lô HH2-2 – Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 1. Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm
 2. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX 9 theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/3/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 3. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần xây dựng số 9 trước 11h00’ ngày 26/5/2020 (thứ Ba).
 4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

–     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

–     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

–     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

 1. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của VINACONEX 9 tại địa chỉ: www.vinaconex-9.vn.
 2. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần xây dựng số 9: Phòng 411, Tòa nhà VINACONEX 9, Lô HH2-2 – Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 35540609; DD: 0944.887.889; Fax: (024) 35540615; Email: maitungson@vinaconex-9.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              Chủ tịch HĐQT 

                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                 Nguyễn Xuân Đông

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông;
 2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 4. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
 5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2020;
 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 -2020;
 7. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
 8. Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS;
 9. Giấy đề cử ứng viên HĐQT, BKS;
 10. Giấy ứng cử ứng viên HĐQT, BKS;
 11. Mẫu sơ yếu lý lịch;
 12. Mẫu phiếu đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
 13. Thông tin cá nhân để cổ đông ủy quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
 14. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 15. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 16. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 17. Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025
 18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025
 19. Giấy đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020 – 2025 của nhóm cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9
 20. Giấy đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020 – 2025 của cổ đông Tổng Công ty cổ phần Vinaconex
 21. Giấy đề cử ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020 -2025 của cổ đông Tổng công ty cổ phần Vinaconex