Thông báo: miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty

Thông báo: miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng thông báo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với:

Bà: Lại Thị Lan

Sinh ngày: 25/9/1975

Quê quán: Cố Hạ – Đông Hưng – Thành phố Thanh Hóa

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tếngành Tài chính kế toán

Kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 trân trọng thông báo./.

Chi tiết nội dung thông báo theo file đính kèm:

1.QĐ số165 miễn nhiệm chức danh Trường phòng TCKT với bà Lại Thị Lan