Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần xây dựng số 9

Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần xây dựng số 9

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần xây dựng số 9.