Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần xây dựng số 9