Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty (Phó TGĐ Nguyễn Trường Hưng)