Thông báo đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thông báo đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty CP xây dựng số 9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý Cơ quan, Quý Cổ đông Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị  Công ty.

Trân trọng.