Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

 1. Báo cáo tài chính năm 2017
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
 4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
 5. Chương trình Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2018
 6. Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty
 7. Phiếu đăng ký họp hoặc ủy quyền
 8. Phiếu đăng ký phát biểu
 9. Quy chế làm việc
 10. Thẻ biểu quyết và nội dung biểu quyết
 11. Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
 12. Tờ trình đề nghị sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
 13. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuếnăm 2017
 14. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018
 15. Tờ trình thông qua quy chế quản lý nội bộ Công ty
 16. Tờ trình xin biểu quyết thông qua bổ sung kiện toàn nhân sự
 17. Văn bản giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018