Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty và thông báo mẫu chữ ký đối với ông Đoàn Ngọc Ba