Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2018

Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2018

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2018.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2018