Nghị quyết của HĐQT về việc Bầu chủ tịch HĐQT và Biên bản của Ban kiểm soát về việc Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết của HĐQT về việc Bầu chủ tịch HĐQT và Biên bản của Ban kiểm soát về việc Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc Bầu Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị  giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Vũ Văn Mạnh giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex;

Các tài liệu đính kèm:

1.Biên bản họp Hội đồng quản trị

2.Nghị quyết HĐQT- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

3.Công bố thông tin Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

4.BB số 179-2019 Biên bản họp Ban kiểm soát

5.Công bố thông tin thay đổi Trưởng Ban kiểm soát