Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung: Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018.

Chi tiết nội dung xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018

2.Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018