Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc kiện toàn, bổ sung ông Bùi Huy Thái vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020