Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc kiện toàn, bổ sung ông Bùi Huy Thái vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc kiện toàn, bổ sung ông Bùi Huy Thái vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc kiện toàn, bổ sung ông Bùi Huy Thái vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc kiện toàn, bổ sung ông Bùi Huy Thái vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.