Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018.