Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHCĐ 2021