Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc sửa đổi điều lệ Công ty vừa được thông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nội dung chi tiết xin Quý cổ đông vui lòng click tại đây.

Trân trọng./.