Điều lệ công ty (sửa đổi) năm 2018

Điều lệ công ty (sửa đổi) năm 2018

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty Điều lệ công ty (sửa đổi) năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Điều lệ công ty (sửa đổi) năm 2018