Vinaconex 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Vinaconex 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

         Ngày 30/03/2019, tại Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty , đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm  Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex (Mã chứng khoán: VC9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: 818 Cổ đông đại diện cho 11.695.200(mười triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 21 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho 10.339.541cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 88,408 %tổng số cổ phần phát hành của Công ty .
* Đoàn Chủ tịch :
– Ông Phạm Văn Hải                         Chủ tịch HĐQT
– Ông Dương Văn Mậu                      Ủy viên HĐQT
– Ông Phạm Thái Dương                   Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty.
NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Phạm Thái Dương – Tổng giám đốc Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Ông Phạm Văn Hải –  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
3. Ông Đặng Thanh Huấn, Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung:
– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát  năm 2018.
– Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2019 của Công ty.
4. Ông Hoàng Tùng Lâm – Trưởng phòng TCKT Công ty – trình bày nội dung:
–  Thư kết luận của kiểm toán Deloitte đối với báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.
–  Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty;
5. Ông Dương Văn Mậu – Ủy viên Hội đồng quản trị – trình bày nội dung:
– Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công ty.
– Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018, phương án thực hiện năm 2019.
6. Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – trình bày trước đại hội:
– Thông báo ý định từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Hải và Ông Nguyễn Sỹ Thiêm; Thông báo ý định từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Đặng thanh Huấn.
– Trình bày trước đại hội danh sách đề cử và ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty, cụ thể như sau:
  * Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
   Đề cử của Tổng công ty CP VINACONEX:
   + Ông: Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT VINACONEX
   + Ông: Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ TCT VINACONEX
* Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
   Đềcử của Tổng công ty CP VINACONEX:
  + Ông: Vũ Văn Mạnh – Trưởng ban kiểm soát TCT VINACONEX
– Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ tán thành 99,856%.
7. Ông Nguyễn Tam Công – Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội nội dung:
– Hướng dẫn cách thức bầu cử và một số lưu ý trong quy chế bầu cử.
– Phát phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử.

         Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2015 – 2020) với kết quả cụ thể như sau:

  • Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020  bầu bổ sung thêm 02 thành viên:

– Ông Nguyễn Xuân Đông

– Ông Nguyễn Hữu Tới

  • Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 bầu bổ sung thêm 01 thành viên:

– Ông Vũ Văn Mạnh

8. Năm 2019, Vinaconex 9 đặt mục tiêu kế hoạch:

– Giá trị sản lượng: 916 tỷ đồng

– Giá trị doanh thu: 1024 tỷ đồng

– Lợi nhuận sau thuế: 11,797 tỷ đồng

– Cổ tức: 10%

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thành công, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Nội dung chi tiết Nghị quyết; Biên bản kỳ họp xin mời xem file đính kèm, trân trọng!
Một số hình ảnh tại Đại hội:
Ảnh 3 IMG_5823Ảnh 9 Ảnh 12 Ảnh 5 Ảnh 15 Ảnh 14 Ảnh 11