Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) tổ chức thành công Đại hội đồng đồng cổ đông năm 2017

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) tổ chức thành công Đại hội đồng đồng cổ đông năm 2017

Ngày 28 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần xây dựng Số 9 – Vinaconex (Mã CP: VC9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã được lắng nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

7. Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thu ký công ty năm 2016, phương án thực hiện năm 2017.

8. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014.

9. Thông qua  kiện toàn bổ sung  nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 như sau:

– Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 893,2 tỷ đồng (Tăng 6% so với năm 2016).

– Tổng doanh thu : 1057,4 tỷ đồng (Tăng trưởng 23% so với năm 2016).

– Cổ tức: 10 %.

Phát huy những thành quả của năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết tâm thực hiện và thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty đã đề ra nhằm đảm bảo phần vốn quyền lợi của cổ đông.
Công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp, nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 và một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội:

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội: