Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) tổ chức thành công Đại hội đồng đồng cổ đông năm 2017