Công bố thông tin về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty và bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Phạm Thái Dương

Công bố thông tin về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty và bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Phạm Thái Dương

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc và bầu Ông Phạm Thái Dương – Thành viên Hội đồng quản trị  giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Các tài liệu đính kèm:

1.Biên bản họp Hội đồng quản trị

2.Nghị quyết HĐQT- Bầu Phó chủ tịch HĐQT 

3.Công bố thông tin bầu chức danh chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Quyết định thôi giao nhiệm vụ chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thái Dương