Công bố thông tin về việc thôi giao nhiệm vụ Phó TGĐ Công ty đối với ông Bùi Huy Thái

Công bố thông tin về việc thôi giao nhiệm vụ Phó TGĐ Công ty đối với ông Bùi Huy Thái

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9 đối với ông Bùi Huy Thái

Các tài liệu đính kèm:

1.Biên bản họp Hội đồng quản trị

2.Nghị quyết HĐQT Công ty

3.Quyết định thôi giao nhiệm vụ Phó TGĐ Công ty đối với ông Bùi Huy Thái