Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Trần Thạch Tân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Trần Thạch Tân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc bổ nhiệm ông Trần Thạch Tân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Các tài liệu đính kèm:

1.Biên bản họp Hội đồng quản trị

2.Nghị quyết HĐQT Công ty

3.Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty