Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2020

Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) xin trân trọng Thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2020: Công ty cổ phần xây dựng số 9 đã ký kết hợp đồng Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Link xem chi tiết: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên,  báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty