NĂNG LỰC - THIẾT BỊ

Máy móc thiết bị

Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 Tên giao dịch QT : CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.9 Tên viết tắt : VINACONEX 9 [...]

Hồ sơ năng lực

Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 Tên giao dịch QT : CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.9 Tên viết tắt : VINACONEX 9 [...]