Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018