Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo tài chính năm 2017 – Cơ quan công ty.
  2. Báo cáo tài chính năm 2017 – Tổng hợp.
  3. Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
  4. Văn bản công bố thông tin