Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính Quý II năm 2018.

Chi tiết nội dung báo cáo và giải trình xin xem tại chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Báo cáo tài chính cơ quan Công ty Quý II năm 2018

2.Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2018

3.Giải trình báo cáo tài chính Quý II năm 2018