Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính Quý I năm 2017.

Chi tiết nội dung báo cáo và giải trình xin xem tại chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

 1. Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2017.

2. Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2017.

3. Văn bản công bố thông tin Quý I năm 2017.

4. Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý I năm 2017.