Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 (Đã được soát xét).

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 (Đã được soát xét).

 Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 (Đã được soát xét).

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo tài chính giữa niên độ Văn phòng.
  2. Báo cáo tài chính giữa niên độ Tổng hợp.