Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 sau kiểm toán

 Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 sau kiểm toán.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 sau kiểm toán – cơ quan công ty

2. Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 sau kiểm toán – Tổng hợp

3. Văn bản công bố thông tin